ငြိမ်းချမ်းရေးစကားဝိုင်း (မော်လမြိုင်) (၁၄-၆-၂၀၁၈)